Werkgeversaansprakelijkheid in 7 stappen

Misschien wil je eerst weten wat het jou kost? (Het korte antwoord is: doorgaans niets!)

Een letselschadetraject kun je in verschillende fases onderverdelen.

Het letselschadetraject start op het moment dat je door een ongeval op jouw werk letsel oploopt. Ook wanneer je op dit moment nog niet veel financiële schade lijkt te lopen is het goed om de juiste stappen te zetten.

Na een ongeval zal allereerst de werkgever op de hoogte worden gesteld van het jou overkomen ongeval. Een werkgever zal in veel gevallen een ongevallenrapport (beschrijving ongeval, oorzaak ongeval, risicobeperkende maatregelen die zijn getroffen) opstellen na een ongeval op de werkvloer.

(Je kunt als werknemer om een afschrift van het ongevallenrapport verzoeken. Uit dat rapport moet afgeleid kunnen worden in hoeverre het ongeval een gevolg is van het door de werkgever niet nemen van de vereiste maatregelen om een dergelijk ongeval te voorkomen. Wanneer een rapport ontbreekt kan dat leiden tot de conclusie dat de werkgever in zijn bewijsvoering te kort is geschoten.)

Soms is de werkgever bovendien gehouden om het ongeval te melden bij de Inspectie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). Die verplichting geldt wanneer het ongeval leidt tot de dood, blijvend letsel, of ziekenhuisopname.

Letselschade is niet iets waarmee je dagelijks te maken krijgt. Om zeker te weten dat je de juiste juridische stappen zet en uiteindelijk krijgt waar je recht op hebt, is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Wij hebben specialisme op het gebied van arbeidsongevallen in huis en we helpen je graag bij het verzamelen van bewijs, het aansprakelijk stellen van jouw werkgever en het onderhandelen over de schade omvang.

Een werkgever zal jou na een ongeval wellicht zelf benaderen om de letselschade met zijn verzekeraar af te handelen, maar het is van groot belang om een belangenbehartiger in te schakelen die aan jóuw kant staat.

Vervolgens dient de werkgever “formeel” aansprakelijk te worden gesteld voor het jou overkomen ongeval. De werkgever is doorgaans verzekerd voor aansprakelijkheid en leidt de aansprakelijkstelling vervolgens door aan diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Wellicht heeft jouw werkgever al direct zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ingeschakeld nadat jij jouw ongeval hebt gemeld. Het is mogelijk dat de aansprakelijkheid al is erkend en het letselschadetraject al in gang is gezet. Het blijft echter van belang om jouw belangen te laten behartigen door een letselschadespecialist die onafhankelijk van de verzekeraar opereert.

Als werknemer moet je kunnen aantonen dat jou een ongeval is overkomen tijdens jouw werk. Als er géén sprake is van opzet of bewust roekeloos handelen aan jouw zijde, is in beginsel de werkgever aansprakelijk voor jouw schade die je lijdt door het ongeval.

Een werkgever is echter niet aansprakelijk in het geval hij zijn zorgplicht niét heeft geschonden, omdat hij de juiste veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. (doorklikmogelijkheid naar zorgplicht werkgever)?) Die zorgplicht kent een ruime strekking. De werkgever heeft dus over het algemeen niet snel daaraan voldaan en de werkgever c.q. zijn verzekeraar moet bovendien zelf bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Als de verzekeraar van de werkgever aansprakelijkheid heeft erkend, zal jouw situatie worden beoordeeld en zal worden onderzocht wat de invloed van het ongeval is geweest voor jou persoonlijk. Daarbij is niet alleen de schade in financiële zin van belang, maar ook de (emotionele schade)[https://www.letsel.nl/schadeclaim-indienen/smartengeld/]. Kortom, een onderzoek naar de aard en de omvang van de schade. Er wordt dan zoveel mogelijk relevante informatie verzameld. Denk aan jouw medisch dossier en je inkomensgegevens. Maar je kunt bijvoorbeeld ook door een deskundige laten beoordelen of en hoe je weer je eigen werk zou kunnen uitvoeren.

Wanneer er in alle opzichten sprake is van een duidelijke en stabiele situatie dan zal de schade verder berekend worden. Voor het verleden én voor de toekomst. Ook kan op dat moment een definitief standpunt worden ingenomen over de hoogte van het smartengeld.

Wanneer op alle onderdelen overeenstemming is bereikt met de verzekeraar kan de letselschadezaak worden afgerond. De gemaakte afspraken worden dan over en weer vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst die wordt gesloten tussen het slachtoffer en de verzekeraar. In deze overeenkomst wordt onder andere formeel vastgelegd welk bedrag aan schadevergoeding wordt uitgekeerd. Beide partijen kunnen na ondertekening niet meer terug komen op de regeling, tenzij een voorbehoud wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst op een bepaald onderdeel.

Ik wil advies over…