Aansprakelijkheid werkgever na ongeval ten aanzien van stagiairs?

De Nederlandse wet kent veel regels over de relatie tussen een werkgever en een werknemer. Veel van die wettelijke regels zijn geformuleerd vanuit beschermingsoogpunt van de werknemer. Ook artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de werkgeversaansprakelijkheid is vastgelegd, is erop gericht de veiligheid van werknemers te waarborgen. Steeds gaat het over de ‘werknemer-werkgever’ relatie. Hoe zit het dan als jou als stagiair, werkzaam op grond van een stageovereenkomst, een arbeidsongeval overkomt?

Stagiair gelijk gesteld aan werknemer

Een stagiair is wat dat betreft gelijk gesteld aan een werknemer en kan aanspraak maken op het vierde lid van artikel 7:658 BW. Daarin is bepaald dat een werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor personen die voor hem werk verrichten, maar waarmee hij géén arbeidscontract heeft. Een werkgever is doorgaans dus ook aansprakelijk voor schade die je als stagiair in de uitoefening van je werkzaamheden lijdt.

Een voorbeeld uit de rechtspraak

Ook in het geval een stagiair afwijkt van de aan hem gegeven opdracht hoeft dit niet te betekenen dat een werkgever niet aansprakelijk is voor de schade die de stagiaire lijdt; Zo oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden in 2014 over een zaak waarin een stagiair van een sportschool schade had geleden toen hij een gehandicapte cliënt begeleidde van de sauna naar de douche. De gehandicapte cliënt was daarbij op de stagiair gevallen, als gevolg waarvan de stagiair lichamelijk letsel aan zijn rechterknie heeft opgelopen.

Volgens de werkgever had de stagiaire daartoe geen opdracht gekregen. Volgens het Hof is dit echter niet relevant: “Het vereiste dat de schade de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen, moet namelijk ruim worden uitgelegd. Nu vaststaat dat het ongeval aan de stagiaire is overkomen terwijl hij als stagiair aan het werk was en doende was een cliënt van Olympic Gym te begeleiden, is aan dit vereiste voldaan, óók als hij deze begeleiding eigener beweging aan de cliënt zou hebben verleend en hij daarmee mogelijkerwijs bij het verrichten van die werkzaamheden is afgeweken van de hem gegeven opdracht.”

Het Hof oordeelde dus dat de schade was geleden in “in oefening van de werkzaamheden”. De werkgever heeft bovendien haar zorgplicht geschonden omdat zij heeft verzuimd om de stagiairs erop te wijzen dat een dergelijke begeleiding van (bepaalde) cliënten moet worden overgelaten aan anderen. De werkgever is dan ook aansprakelijk jegens de stagiair.

Ik wil advies over…